Socialistes de Vinaròs

Resum proposta de llei presentada pel PSOE de mesures contra els desnonaments, sobreeendeutament i la insolvència.Resum proposta de llei presentada pel PSOE de mesures contra els desnonaments, sobreeendeutament i la insolvència.

RESUM DE LA PROPOSTA DE LLEI QUE HA PRESENTAT EL PSOE, DE MESURES CONTRA EL DESNONAMENT, EL SOBREENDEUTAMENT I LA INSOLVÈNCIA.

PERQUÈ PRESENTEM AQUESTA MOCIÓ?

Per a aturar els desnonaments perquè ningú es quedi sense casa i al carrer, per no poder pagar la seva hipoteca, com a conseqüència d’haver-se quedat a l’atur o qualsevol altra causa imprevista i aliena a la seva voluntat.

RESUM DE LA PROPOSTA DE LLEI QUE HA PRESENTAT EL PSOE, DE MESURES CONTRA EL DESNONAMENT, EL SOBREENDEUTAMENT I LA INSOLVÈNCIA.

PERQUÈ PRESENTEM AQUESTA MOCIÓ?

Per a aturar els desnonaments perquè ningú es quedi sense casa i al carrer, per no poder pagar la seva hipoteca, com a conseqüència d’haver-se quedat a l’atur o qualsevol altra causa imprevista i aliena a la seva voluntat.

COM HO VOLEM FER?

Establint noves condicions perquè puguin fer front al pagament del seu deute:

• En més temps i de manera que no es condemni a la persona afectada a la indigència.

• En cas de dació en pagament, habilitar la possibilitat de continuar amb l´habitatge familiar, abonant un arrendament de tipus social, consistent en una quantitat màxima anual del 2% del deute pendent i amb el límit que aquesta quantitat no pugui excedir, en cap cas, d’un terç dels ingressos totals familiars.

Per a fer realitat aquests acords, les noves condicions s´establirien mitjançant un acord amb el creditor, realitzat davant de notari. Aquesta Llei establiria, a més, que no es pugui desnonar les famílies que dediquen més del 50% dels seus ingressos al pagament dels seus deutes.

LA PROPOSTA DE LLEI QUE ELS SOCIALISTES HEM PRESENTAT AL PARLAMENT ESPANYOL, OBLIGA A QUE TOTS ELS BANCS QUE TINGUIN PARTICIPACIÓ DEL FROB ESTARAN OBLIGATS A NEGOCIAR AMB EL DEUTOR.

Pensem que és de vital importància aprovar urgentment aquesta proposta de llei, ja que unes 250.000 famílies espanyoles serien immediates beneficiaries de la llei.

S’AMPLIA LA POSSIBILITAT DE DACIÓ EN PAGAMENT

La nova Llei aportarà, a més, importants novetats sobre la dació en pagament:

• Totes les entitats financeres que hagin rebut o reben ajudes públiques, estan obligades a acceptar la DACIÓ EN PAGAMENT (lliurament de l’habitatge a canvi de la cancel·lació completa de la hipoteca amb el Banc o Caixa).

• Rajoy ha establert que només les famílies amb tots els seus membres sense cap tipus d’ingressos puguin acollir-se a la dació en pagament. Amb la nova llei que proposa el PSOE, també podran fer-ho les famílies amb ingressos inferiors al import equivalent a dos vegades i mitja el IPREM (18.600 Euros).

ALTRES IMPORTANTS MESURES DEL PROJECTE DE LLEI

• El valor de taxació per a l’execució del bé per impagament, NO PODRÀ SER INFERIOR al valor de taxació que va servir per a la concessió del préstec.

• S’impedeix l’adjudicació del bé per una quantitat excessivament baixa per evitar el SEU MALBARATAMENT. Com? : Elevant els percentatges sobre el valor de taxació, per a l’adjudicació.

• El termini per tornar una hipoteca no podrà excedir de 30 ANYS ni la quantia del préstec superar el 80% DEL VALOR DE TAXACIÓ de l’habitatge.

• També s’establirà un límit de 5 punts a la variabilitat del TIPUS D´INTERÈS, en les hipoteques sobre habitatge habitual.

• Es posen LÍMITS als interessos de demora, per evitar les actuals pràctiques abusives.

• Per prevenir situacions futures de sobreendeutament, la QUOTA HIPOTECÀRIA no podrà superar en cap cas el 50% de els ingressos nets de la família. Actualment aquest percentatge pot arribar fins al 60%.

COM HO VOLEM FER?

Establint noves condicions perquè puguin fer front al pagament del seu deute:

• En més temps i de manera que no es condemni a la persona afectada a la indigència.

• En cas de dació en pagament, habilitar la possibilitat de continuar amb l´habitatge familiar, abonant un arrendament de tipus social, consistent en una quantitat màxima anual del 2% del deute pendent i amb el límit que aquesta quantitat no pugui excedir, en cap cas, d’un terç dels ingressos totals familiars.

Per a fer realitat aquests acords, les noves condicions s´establirien mitjançant un acord amb el creditor, realitzat davant de notari. Aquesta Llei establiria, a més, que no es pugui desnonar les famílies que dediquen més del 50% dels seus ingressos al pagament dels seus deutes.

LA PROPOSTA DE LLEI QUE ELS SOCIALISTES HEM PRESENTAT AL PARLAMENT ESPANYOL, OBLIGA A QUE TOTS ELS BANCS QUE TINGUIN PARTICIPACIÓ DEL FROB ESTARAN OBLIGATS A NEGOCIAR AMB EL DEUTOR.

Pensem que és de vital importància aprovar urgentment aquesta proposta de llei, ja que unes 250.000 famílies espanyoles serien immediates beneficiaries de la llei.

S’AMPLIA LA POSSIBILITAT DE DACIÓ EN PAGAMENT

La nova Llei aportarà, a més, importants novetats sobre la dació en pagament:

• Totes les entitats financeres que hagin rebut o reben ajudes públiques, estan obligades a acceptar la DACIÓ EN PAGAMENT (lliurament de l’habitatge a canvi de la cancel·lació completa de la hipoteca amb el Banc o Caixa).

• Rajoy ha establert que només les famílies amb tots els seus membres sense cap tipus d’ingressos puguin acollir-se a la dació en pagament. Amb la nova llei que proposa el PSOE, també podran fer-ho les famílies amb ingressos inferiors al import equivalent a dos vegades i mitja el IPREM (18.600 Euros).

ALTRES IMPORTANTS MESURES DEL PROJECTE DE LLEI

• El valor de taxació per a l’execució del bé per impagament, NO PODRÀ SER INFERIOR al valor de taxació que va servir per a la concessió del préstec.

• S’impedeix l’adjudicació del bé per una quantitat excessivament baixa per evitar el SEU MALBARATAMENT. Com? : Elevant els percentatges sobre el valor de taxació, per a l’adjudicació.

• El termini per tornar una hipoteca no podrà excedir de 30 ANYS ni la quantia del préstec superar el 80% DEL VALOR DE TAXACIÓ de l’habitatge.

• També s’establirà un límit de 5 punts a la variabilitat del TIPUS D´INTERÈS, en les hipoteques sobre habitatge habitual.

• Es posen LÍMITS als interessos de demora, per evitar les actuals pràctiques abusives.

• Per prevenir situacions futures de sobreendeutament, la QUOTA HIPOTECÀRIA no podrà superar en cap cas el 50% de els ingressos nets de la família. Actualment aquest percentatge pot arribar fins al 60%.