Socialistes de Vinaròs

Roda de premsa: Presentació pla d’ocupacióRueda de prensa: Presentació pla d’ocupació

RODA DE PREMSA: PRESENTACIÓ PLA D’OCUPACIÓ

El Pla se fonamenta en diferents eixos com impulsar mesures d’estalvi, l’aprofitament de l’augment IBI, la dinamització empresarial i l’acció social

Des del PSPV-PSOE han presentat davant els mitjans un Pla d’Ocupació seguint la línea encetada d’aportacions «positives» ja encetat amb la presentació fa una setmana per part de Joves socialistes del Pla de Joventut de Vinaròs, com ha puntualitzat el socialista Vicent Andreu Albiol.

RODA DE PREMSA: PRESENTACIÓ PLA D’OCUPACIÓ

El Pla se fonamenta en diferents eixos com impulsar mesures d’estalvi, l’aprofitament de l’augment IBI, la dinamització empresarial i l’acció social

Des del PSPV-PSOE han presentat davant els mitjans un Pla d’Ocupació seguint la línea encetada d’aportacions «positives» ja encetat amb la presentació fa una setmana per part de Joves socialistes del Pla de Joventut de Vinaròs, com ha puntualitzat el socialista Vicent Andreu Albiol.

En aquest sentit, Albiol ha recordat que en legislatures passades es va intentar posar en marxa les bases per a la construcció d’un teixit productiu basat en diferents pilars, «hi havia una idea de ciutat», ha manifestat el socialista, el qual ha afegit que «la ciutadania va optar per un altre projecte», referint-se al PP, un partit què, segons Albiol, no ha posat en marxa cap model en l’apartat d’ocupació. El Pla se presentarà per registre d’entrada i des del PSPV se demanarà una reunió amb els regidors d’Ocupació i Hisenda per tal de explicar-lo en major profunditat, com ha indicat Albiol, el qual ha destacat que aquest model d¡’ocupació elaborat pels socialistes se fonamenta en un escenari econòmic negatiu i un índex d’atur a la baixa, ja que des de l’any 2007 la ciutat ha experimentat una evolució que fluctua del 6 al 22% actual el que situa l’índex de persones en busca d’una feina en 3.000. Una circumstancia generada perquè Vinaròs compta amb sectors fonamentals «destrossats», com ara el de la construcció, l’agricultura o la industria, cosa que se suma a la desconfiança generada per l’augment dels impostos.

Origen i aplicació de fons

Per la seua part, el socialista Guillem Alsina ha especificat que el Pla se basa en dos grans eixos. Per una banda l’eix que senyala l’origen de fons, i per l’altra, el de l’aplicació dels fons. En el primer apartat se inclouen mesures d’estalvi, l’aprofitament de l’IBI, entre el 10-15%, en la recaptació municipal, per a destinar-lo al finançament de les mesures proposades en el Pla; creació d’ocupació; dinamització empresarial i acció social. Les mesures d’estalvi emmarquen accions com la congelació d’aportacions municipals a activitats lúdiques, la revisió del sistema d’assistència a fires turístiques i promocions, l’aplicació un pla d’estalvi energètic o l’aposta de la utilització d’energies renovables. Respecte a les mesures d’activació de l’ocupació, el pla del PSPV ofereix la creació d’horts urbans per a aturats, el desenvolupament del polígon industrial de «Les Soterranyes», condicionar i promocionar les rutes verdes o intentar fer front comú amb Benicarló i Peníscola a l’hora de la venda I distribució de productes agrícoles i pesquers amb la possibilitat de crear una Cooperativa Comarcal. Per a la dinamització de PIMES, Alsina ha destacat, entre altres, crear un banc d’idees empresarials o impartir cursos bàsics de gestió de PIMES.
Quan a mesures de protecció social, els socialistes donen prioritat a l’exoneració parcial d’impostos municipals a ciutadans que entren en situació d’atur; la consolidació del pagament fraccionat dels tributs municipals; redirigir l’acció formativa de l’Escola de Formació de Persones Adultes, i, en cas que no hi hagi voluntat polític de portar endavant el Centre Especial d’Ocupació, plantegen la creació d’Escoles Taller a les seues instal?lacions «davant la futurible separació dels serveis que prestava la UTE Fobesa» dedicats a jardineria, obra pública; fontaneria i electricitat.

Finalment, en l’àmbit de la metodologia del Pla, Alsina ha indicat que el pla aconsella formar un grup de decisió política integrat per l’Alcalde, un membre per cada grup polític i per aquelles associacions interessades en aquest Pla; avaluar la seua viabilitat, definir i aprovar-lo, constituir un gabinet de seguiment i establir l’estratègia de difusió.

PLA D’OCUPACIÓ PER A LA CIUTAT
A PROPOSTA DEL PSPV-VINARÒS
SETEMBRE DE 2012

1 PLA D’OCUPACIÓ PSPV-VINARÒS

ÍNDEX

1. Escenari socio- econòmic.
2. Principis del Pla.
3. Esquema del Pla.
4. Desenvolupament del Pla d’Ocupació.
A. Mesures d’estalvi.
B. Aprofitament de l’augment de l’IBI.
C. Mesures d’activació de l’ocupació.
D. Mesures per a la dinamització de PIMES i de l’economia local.
E. Mesures de recolzament social a persones i famílies.

Metodologia

2 PLA D’OCUPACIÓ PSPV-VINARÒS

PROPOSTA DE PLA D’OCUPACIÓ DEL PSPV PER A LA CIUTAT DE VINARÒS

1. Escenari Socio-econòmic

El nombre de desocupats ha augmentat a Vinaròs aproximadament en 2.200
persones entre l’agost de 2.007 i l’agost de 2.012, el que suposa un increment del 287% i, que la taxa de desocupació passe d’un 6% a un 22%.

Per sectors productius, els més perjudicats han estat la construcció i
l’agricultura, amb pujades de pràcticament el 400%.

Pel que respecta a contractes signats, la comparació entre l’agost de 2007
i el de 2012 ens porta a veure una disminució del 45%, passant d’uns 780
contractes als 430 d’ara, mantenint-se, això si, l’elevadíssim percentatge de temporalitat en els mateixos que ronda el 85%.

Es preveu una major reducció de la despesa familiar i del consum (entre
d’altres, degut a l’augment de l’IVA) i una disminució de les rendes comercials i turístiques, ja que les previsions per a finals de 2012 i 2013 no són gens favorables.

2. Principis del Pla d’Ocupació

El Pla suposa prendre la iniciativa política davant una situació que cada cop es preveu més greu al nostre municipi.

El Pla no ha de suposar un esforç pressupostari addicional (ja que les
inversions en grans infraestructures ja estan realitzades des de la legislatura passada), sinó que es pot finançar amb un 10-15% de l’augment d’ingressos per l’IBI i, en tot cas, complementar-se amb ajuts d’altres institucions.

El Pla deu aprofitar-se com a argument per a revisar, aprimar o eliminar
determinades càrregues pressupostàries amb fort component d’inèrcia i que
costen d’explicar el seu manteniment i vigència en temps de crisi.

3 PLA D’OCUPACIÓ PSPV-VINARÒS

El Pla ha de tindre la vocació de sumar el màxim de participació d’altres
entitats, sobretot les que puguen cofinançar-lo.

Les mesures d’actuació les orientem en 3 línies:

A. Mesures actives d’ocupació.
B. Mesures per a la dinamització de PIMES i de l’economia local.
C. Mesures de recolzament social a persones i famílies.

3. Esquema del Pla

ORIGEN DE FONS

A. Mesures d’Estalvi.
B. Aprofitament augment IBI

APLICACIÓ DE FONS

C. Creació d’Ocupació.
D. Dinamització empresarial.
E. Acció Social.

4. Desenvolupament del Pla d’Ocupació

A. MESURES D’ESTALVI:

a)Congelació d’aportacions municipals a activitats lúdiques que no
repercuteixen directament en la creació de llocs de treball.
b) Posposar qualsevol tipus d’inversió que no millore la qualitat de vida dels veïns ni signifique una reducció directa en el nombre d’aturats (Carril lúdic-esportiu).
c) Plans reals i constatables, marcant objectius ambiciosos, de reducció de
partides de subministres (Pla estalvi energètic comprovable).
d) Revisió del sistema d’assistència a fires turístiques i promocions, amb la intensificació de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació).
e) Evitar despeses en celebracions pròpies de l’Ajuntament i del seu
personal que no beneficien al conjunt de la ciutadania (Sta. Rita i Lots de
Nadal).
f) Aplicar un Pla d’Estalvi energètic basat en les conclusions d’una
Auditoria Energètica prèvia.

4 PLA D’OCUPACIÓ PSPV-VINARÒS

g) Apostar per la utilització d’energies renovables en totes les estàncies
municipals.
h) Promoure l’estalvi energètic adaptant els edificis municipals.
i) Adaptar els jardins de la ciutat amb flora autòctona i amb escàs consum
d’aigua per a millorar la sostenibilitat.
j) Rendibilitzar els beneficis de la xarxa de fibra òptica municipal:
Control d’accessos d’edificis.
Optimització dels recursos energètics municipals.
Control del mobiliari urbà.
Centralització i control de l’enllumenat públic, del sistema
de reg del jardins i dels nivells de pol?lució.

B. APROFITAMENT DE L’AUGMENT DE L’IBI

Proposem que una petita part, entre el 10-15% de l’augment en la recaptació
municipal en la partida d’Impost sobre Béns Inmobles es destine al finançament de les mesures proposades en el Pla que presentem.

C. MESURES D’ACTIVACIÓ DE L’OCUPACIÓ

a) Creació d’Horts Urbans per a desocupats de manera prioritària.
b) Revitalització del Centre històric, a través de la facilitació en
l’obtenció de llicències i l’exempció en determinades taxes.
c) Potenciació dels artistes locals per mitjà de la «Xarxa d’Escenaris»,
tant en instal?lacions municipals com al mateix carrer.
d) Desenvolupament Polígon Industrial de «Les Soterranyes».
e) Posada en marxa de la «Ciutat del transport».
f)Pla de formació especialitzada per desocupats i joves,
principalment en els sectors de l’hosteleria i la indústria local.
g) Desenvolupament del Pla d’Acció Comercial, ja redactat, com a
instrument dinamitzador del sector.
h) Condicionar i promocionar les rutes verdes dels espais naturals.
i) Reactivació del Fòrum «Vinaròs Actua» com a eina de coordinació
i posada en comú de les experiències d’empresaris, sindicats i
teixit econòmic de la ciutat.
j) Creació d’una associació que unifique el teixit productiu local.
k)Incloure en el concepte d’emprenedor, a efectes d’ajuts
municipals, a totes aquelles persones en edat de treballar per tal
d’aprofitar la seua experiència.
l) Intentar fer front comú amb Benicarló i Peníscola a l’hora de la
venda I distribució de productes agrícoles i pesquers amb la
creació d’una marca única (estudiar la possibilitat de crear una

5 PLA D’OCUPACIÓ PSPV-VINARÒS

Cooperativa Comarcal).
m)
Ajudar a l’Associació d’Hostaleria i a la de Pubs a professionalitzar-se, per tal de guanyar en credibilitat i transparència.
n) Potenciació de l’Agència de Desenvolupament Local.

D. MESURES PER A LA DINAMITZACIÓ DE PIMES I DE L’ECONOMIA LOCAL.

a) Exoneració temporal de taxes i impostos i/o facilitats per la instal?lació a empreses de nova creació que generen ocupació.
b) Pla se subvencions per a la rehabilitació i millora de qualitat i l’adaptació tecnològica de locals comercials.
c)Posada en marxa del Centre del Coneixement, amb especial importància de la seua vessant impulsora de creació d’empreses, amb l’assessorament i acompanyament als promotors d’idees empresarials a través d’un itinerari de consolidació que contemple les següents fases:

Banc d’idees empresarials.
Disseny d’un itinerari formatiu «a mida» en tècniques I mètodes de
gestió empresarial.

 • Impartició de cursos bàsics de gestió de PIMES.
 • Tutoria general o acompanyament de cada projecte.
 • Assessoria tècnica especialitzada en les àrees de gestió.
 • Redacció del Pla d’Empresa i un programa de posada en marxa.
 • Oferta d’equipament d’instal?lacions per al desenvolupament de

les noves empreses (Viver d’empreses).

d) Programes de desenvolupament del sector artesà.
e)nformació i assessorament sobre els programes d’ajuts de l’Administració autonòmica, estatal i comunitària a la PIME industrial i
comercial.
f) Foment de la creació d’Unions Temporals d’Empreses locals per tal de
poder participar en millors condicions tècniques i econòmiques en els
concursos de serveis i obres que realitzen les Administracions.

E. MESURES DE RECOLZAMENT SOCIAL A PERSONES I FAMÍLIES.

a) Creació del Servei d’Ocupació municipal.
b) Exoneració parcial d’impostos municipals a ciutadans que entren en
situació d’atur i altres col?lectius en situació de risc.

6 PLA D’OCUPACIÓ PSPV-VINARÒS

c) Consolidació del pagament fraccionat dels tributs municipals, fins i tot, amb qüotes mensuals sense interessos (IBI, Circulació, Escombreries,
Plusvàlues, Guals, etc.).
d) Introduir clàusules positives pera les empresess que, en els concursos
de licitació d’obres i serveis per part de l’Ajuntament, garanteixin la
contractació d’aturats de la ciutat provinents dels serveis d’ocupació
municipal.
e) Redirigir l’acció formativa de l’Escola de Formació de Persones Adultes
cap a l’aprenentatge d’oficis que siguen susceptibles de cobrir les
necessitats reals del teixit productiu local. Per a aquesta proposta és
primordial l’assessorament del Fòrum Vinaròs Actua.
f) Posada en marxa del Centre Especial d’Ocupació per a la floricultura,
aprofitant les instal?lacions ja existents. En cas de no haver voluntat
política de portar-ho endavant, plantegem la creació d’Escoles Taller.
g) Escoles Taller: Davant la futurible separació dels serveis que prestava
la UTE Fobesa proposem la creació dels Tallers de Jardineria; d’Obra
Pública; Fontaneria i Electricitat. Inici itinerari de formació.
h) Creació del Programa Municipal de lloguer de vivenda, amb la finalitat
d’aconseguir que l’IVSSA (o entitat que el substituisca) pose a disposició
de la ciutadania el seu stock de vivenda social ja construida amb un baix
preu de lloguer.

7 PLA D’OCUPACIÓ PSPV-VINARÒS

METODOLOGIA

Formar un grup de decisió política integrat per l’Alcalde, un membre per
cada grup polític i per aquelles associacions interessades en aquest Pla,
per a la proposta i definició de les posibles actuacions del Pla, tant en les mesures d’estalvi com en les actuacions que es proposen.

 • Avaluar la viabilitat, el cost i l’impacte de les diferents mesures que es proposen.
 • Definir i aprobar el Pla.
 • Constituir el Gabinet de seguiment i control.
 • Establir una estratègia de difusió.

Font: Diari del Maestrat

Font: Canal56

En aquest sentit, Albiol ha recordat que en legislatures passades es va intentar posar en marxa les bases per a la construcció d’un teixit productiu basat en diferents pilars, «hi havia una idea de ciutat», ha manifestat el socialista, el qual ha afegit que «la ciutadania va optar per un altre projecte», referint-se al PP, un partit què, segons Albiol, no ha posat en marxa cap model en l’apartat d’ocupació. El Pla se presentarà per registre d’entrada i des del PSPV se demanarà una reunió amb els regidors d’Ocupació i Hisenda per tal de explicar-lo en major profunditat, com ha indicat Albiol, el qual ha destacat que aquest model d¡’ocupació elaborat pels socialistes se fonamenta en un escenari econòmic negatiu i un índex d’atur a la baixa, ja que des de l’any 2007 la ciutat ha experimentat una evolució que fluctua del 6 al 22% actual el que situa l’índex de persones en busca d’una feina en 3.000. Una circumstancia generada perquè Vinaròs compta amb sectors fonamentals «destrossats», com ara el de la construcció, l’agricultura o la industria, cosa que se suma a la desconfiança generada per l’augment dels impostos.

Origen i aplicació de fons

Per la seua part, el socialista Guillem Alsina ha especificat que el Pla se basa en dos grans eixos. Per una banda l’eix que senyala l’origen de fons, i per l’altra, el de l’aplicació dels fons. En el primer apartat se inclouen mesures d’estalvi, l’aprofitament de l’IBI, entre el 10-15%, en la recaptació municipal, per a destinar-lo al finançament de les mesures proposades en el Pla; creació d’ocupació; dinamització empresarial i acció social. Les mesures d’estalvi emmarquen accions com la congelació d’aportacions municipals a activitats lúdiques, la revisió del sistema d’assistència a fires turístiques i promocions, l’aplicació un pla d’estalvi energètic o l’aposta de la utilització d’energies renovables. Respecte a les mesures d’activació de l’ocupació, el pla del PSPV ofereix la creació d’horts urbans per a aturats, el desenvolupament del polígon industrial de «Les Soterranyes», condicionar i promocionar les rutes verdes o intentar fer front comú amb Benicarló i Peníscola a l’hora de la venda I distribució de productes agrícoles i pesquers amb la possibilitat de crear una Cooperativa Comarcal. Per a la dinamització de PIMES, Alsina ha destacat, entre altres, crear un banc d’idees empresarials o impartir cursos bàsics de gestió de PIMES.
Quan a mesures de protecció social, els socialistes donen prioritat a l’exoneració parcial d’impostos municipals a ciutadans que entren en situació d’atur; la consolidació del pagament fraccionat dels tributs municipals; redirigir l’acció formativa de l’Escola de Formació de Persones Adultes, i, en cas que no hi hagi voluntat polític de portar endavant el Centre Especial d’Ocupació, plantegen la creació d’Escoles Taller a les seues instal?lacions «davant la futurible separació dels serveis que prestava la UTE Fobesa» dedicats a jardineria, obra pública; fontaneria i electricitat.

Finalment, en l’àmbit de la metodologia del Pla, Alsina ha indicat que el pla aconsella formar un grup de decisió política integrat per l’Alcalde, un membre per cada grup polític i per aquelles associacions interessades en aquest Pla; avaluar la seua viabilitat, definir i aprovar-lo, constituir un gabinet de seguiment i establir l’estratègia de difusió.

PLA D’OCUPACIÓ PER A LA CIUTAT
A PROPOSTA DEL PSPV-VINARÒS
SETEMBRE DE 2012

1 PLA D’OCUPACIÓ PSPV-VINARÒS

ÍNDEX

1. Escenari socio- econòmic.
2. Principis del Pla.
3. Esquema del Pla.
4. Desenvolupament del Pla d’Ocupació.
A. Mesures d’estalvi.
B. Aprofitament de l’augment de l’IBI.
C. Mesures d’activació de l’ocupació.
D. Mesures per a la dinamització de PIMES i de l’economia local.
E. Mesures de recolzament social a persones i famílies.

Metodologia

2 PLA D’OCUPACIÓ PSPV-VINARÒS

PROPOSTA DE PLA D’OCUPACIÓ DEL PSPV PER A LA CIUTAT DE VINARÒS

1. Escenari Socio-econòmic

El nombre de desocupats ha augmentat a Vinaròs aproximadament en 2.200
persones entre l’agost de 2.007 i l’agost de 2.012, el que suposa un increment del 287% i, que la taxa de desocupació passe d’un 6% a un 22%.

Per sectors productius, els més perjudicats han estat la construcció i
l’agricultura, amb pujades de pràcticament el 400%.

Pel que respecta a contractes signats, la comparació entre l’agost de 2007
i el de 2012 ens porta a veure una disminució del 45%, passant d’uns 780
contractes als 430 d’ara, mantenint-se, això si, l’elevadíssim percentatge de temporalitat en els mateixos que ronda el 85%.

Es preveu una major reducció de la despesa familiar i del consum (entre
d’altres, degut a l’augment de l’IVA) i una disminució de les rendes comercials i turístiques, ja que les previsions per a finals de 2012 i 2013 no són gens favorables.

2. Principis del Pla d’Ocupació

El Pla suposa prendre la iniciativa política davant una situació que cada cop es preveu més greu al nostre municipi.

El Pla no ha de suposar un esforç pressupostari addicional (ja que les
inversions en grans infraestructures ja estan realitzades des de la legislatura passada), sinó que es pot finançar amb un 10-15% de l’augment d’ingressos per l’IBI i, en tot cas, complementar-se amb ajuts d’altres institucions.

El Pla deu aprofitar-se com a argument per a revisar, aprimar o eliminar
determinades càrregues pressupostàries amb fort component d’inèrcia i que
costen d’explicar el seu manteniment i vigència en temps de crisi.

3 PLA D’OCUPACIÓ PSPV-VINARÒS

El Pla ha de tindre la vocació de sumar el màxim de participació d’altres
entitats, sobretot les que puguen cofinançar-lo.

Les mesures d’actuació les orientem en 3 línies:

A. Mesures actives d’ocupació.
B. Mesures per a la dinamització de PIMES i de l’economia local.
C. Mesures de recolzament social a persones i famílies.

3. Esquema del Pla

ORIGEN DE FONS

A. Mesures d’Estalvi.
B. Aprofitament augment IBI

APLICACIÓ DE FONS

C. Creació d’Ocupació.
D. Dinamització empresarial.
E. Acció Social.

4. Desenvolupament del Pla d’Ocupació

A. MESURES D’ESTALVI:

a)Congelació d’aportacions municipals a activitats lúdiques que no
repercuteixen directament en la creació de llocs de treball.
b) Posposar qualsevol tipus d’inversió que no millore la qualitat de vida dels veïns ni signifique una reducció directa en el nombre d’aturats (Carril lúdic-esportiu).
c) Plans reals i constatables, marcant objectius ambiciosos, de reducció de
partides de subministres (Pla estalvi energètic comprovable).
d) Revisió del sistema d’assistència a fires turístiques i promocions, amb la intensificació de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació).
e) Evitar despeses en celebracions pròpies de l’Ajuntament i del seu
personal que no beneficien al conjunt de la ciutadania (Sta. Rita i Lots de
Nadal).
f) Aplicar un Pla d’Estalvi energètic basat en les conclusions d’una
Auditoria Energètica prèvia.

4 PLA D’OCUPACIÓ PSPV-VINARÒS

g) Apostar per la utilització d’energies renovables en totes les estàncies
municipals.
h) Promoure l’estalvi energètic adaptant els edificis municipals.
i) Adaptar els jardins de la ciutat amb flora autòctona i amb escàs consum
d’aigua per a millorar la sostenibilitat.
j) Rendibilitzar els beneficis de la xarxa de fibra òptica municipal:
Control d’accessos d’edificis.
Optimització dels recursos energètics municipals.
Control del mobiliari urbà.
Centralització i control de l’enllumenat públic, del sistema
de reg del jardins i dels nivells de pol?lució.

B. APROFITAMENT DE L’AUGMENT DE L’IBI

Proposem que una petita part, entre el 10-15% de l’augment en la recaptació
municipal en la partida d’Impost sobre Béns Inmobles es destine al finançament de les mesures proposades en el Pla que presentem.

C. MESURES D’ACTIVACIÓ DE L’OCUPACIÓ

a) Creació d’Horts Urbans per a desocupats de manera prioritària.
b) Revitalització del Centre històric, a través de la facilitació en
l’obtenció de llicències i l’exempció en determinades taxes.
c) Potenciació dels artistes locals per mitjà de la «Xarxa d’Escenaris»,
tant en instal?lacions municipals com al mateix carrer.
d) Desenvolupament Polígon Industrial de «Les Soterranyes».
e) Posada en marxa de la «Ciutat del transport».
f)Pla de formació especialitzada per desocupats i joves,
principalment en els sectors de l’hosteleria i la indústria local.
g) Desenvolupament del Pla d’Acció Comercial, ja redactat, com a
instrument dinamitzador del sector.
h) Condicionar i promocionar les rutes verdes dels espais naturals.
i) Reactivació del Fòrum «Vinaròs Actua» com a eina de coordinació
i posada en comú de les experiències d’empresaris, sindicats i
teixit econòmic de la ciutat.
j) Creació d’una associació que unifique el teixit productiu local.
k)Incloure en el concepte d’emprenedor, a efectes d’ajuts
municipals, a totes aquelles persones en edat de treballar per tal
d’aprofitar la seua experiència.
l) Intentar fer front comú amb Benicarló i Peníscola a l’hora de la
venda I distribució de productes agrícoles i pesquers amb la
creació d’una marca única (estudiar la possibilitat de crear una

5 PLA D’OCUPACIÓ PSPV-VINARÒS

Cooperativa Comarcal).
m)
Ajudar a l’Associació d’Hostaleria i a la de Pubs a professionalitzar-se, per tal de guanyar en credibilitat i transparència.
n) Potenciació de l’Agència de Desenvolupament Local.

D. MESURES PER A LA DINAMITZACIÓ DE PIMES I DE L’ECONOMIA LOCAL.

a) Exoneració temporal de taxes i impostos i/o facilitats per la instal?lació a empreses de nova creació que generen ocupació.
b) Pla se subvencions per a la rehabilitació i millora de qualitat i l’adaptació tecnològica de locals comercials.
c)Posada en marxa del Centre del Coneixement, amb especial importància de la seua vessant impulsora de creació d’empreses, amb l’assessorament i acompanyament als promotors d’idees empresarials a través d’un itinerari de consolidació que contemple les següents fases:

Banc d’idees empresarials.
Disseny d’un itinerari formatiu «a mida» en tècniques I mètodes de
gestió empresarial.

 • Impartició de cursos bàsics de gestió de PIMES.
 • Tutoria general o acompanyament de cada projecte.
 • Assessoria tècnica especialitzada en les àrees de gestió.
 • Redacció del Pla d’Empresa i un programa de posada en marxa.
 • Oferta d’equipament d’instal?lacions per al desenvolupament de

les noves empreses (Viver d’empreses).

d) Programes de desenvolupament del sector artesà.
e)nformació i assessorament sobre els programes d’ajuts de l’Administració autonòmica, estatal i comunitària a la PIME industrial i
comercial.
f) Foment de la creació d’Unions Temporals d’Empreses locals per tal de
poder participar en millors condicions tècniques i econòmiques en els
concursos de serveis i obres que realitzen les Administracions.

E. MESURES DE RECOLZAMENT SOCIAL A PERSONES I FAMÍLIES.

a) Creació del Servei d’Ocupació municipal.
b) Exoneració parcial d’impostos municipals a ciutadans que entren en
situació d’atur i altres col?lectius en situació de risc.

6 PLA D’OCUPACIÓ PSPV-VINARÒS

c) Consolidació del pagament fraccionat dels tributs municipals, fins i tot, amb qüotes mensuals sense interessos (IBI, Circulació, Escombreries,
Plusvàlues, Guals, etc.).
d) Introduir clàusules positives pera les empresess que, en els concursos
de licitació d’obres i serveis per part de l’Ajuntament, garanteixin la
contractació d’aturats de la ciutat provinents dels serveis d’ocupació
municipal.
e) Redirigir l’acció formativa de l’Escola de Formació de Persones Adultes
cap a l’aprenentatge d’oficis que siguen susceptibles de cobrir les
necessitats reals del teixit productiu local. Per a aquesta proposta és
primordial l’assessorament del Fòrum Vinaròs Actua.
f) Posada en marxa del Centre Especial d’Ocupació per a la floricultura,
aprofitant les instal?lacions ja existents. En cas de no haver voluntat
política de portar-ho endavant, plantegem la creació d’Escoles Taller.
g) Escoles Taller: Davant la futurible separació dels serveis que prestava
la UTE Fobesa proposem la creació dels Tallers de Jardineria; d’Obra
Pública; Fontaneria i Electricitat. Inici itinerari de formació.
h) Creació del Programa Municipal de lloguer de vivenda, amb la finalitat
d’aconseguir que l’IVSSA (o entitat que el substituisca) pose a disposició
de la ciutadania el seu stock de vivenda social ja construida amb un baix
preu de lloguer.

7 PLA D’OCUPACIÓ PSPV-VINARÒS

METODOLOGIA

Formar un grup de decisió política integrat per l’Alcalde, un membre per
cada grup polític i per aquelles associacions interessades en aquest Pla,
per a la proposta i definició de les posibles actuacions del Pla, tant en les mesures d’estalvi com en les actuacions que es proposen.

 • Avaluar la viabilitat, el cost i l’impacte de les diferents mesures que es proposen.
 • Definir i aprobar el Pla.
 • Constituir el Gabinet de seguiment i control.
 • Establir una estratègia de difusió.

Font: Diari del Maestrat

Font: Canal56