Socialistes de Vinaròs

Grup municipalGrupo municipal

Regidors que conformen el grup municipal a l’ajuntament de Vinaròs:

Jordi Romeu: Portaveu i Secretari General.

Jordi Romeu
Comisions:

 • C. Infraestructures
 • C. Economia, Educació i Esports

Regiduries:

 • Urbanisme
 • Educació

Contacte:

Vicent Albiol: Portaveu adjunt.

Vicent Albiol
Comisions:

 • C. Economia, Educació i Esports
 • C. Governativa

Regiduries:

 • Recursos Humans
 • Ocupació i Innovació
 • Hisenda

Contacte:

Ana Rosa Escuïn: Portaveu suplent.

Ana Escuïn
Comisions:

 • C. Social
 • C. Governativa

Regiduries:

 • Comerç
 • Cultura
 • Joventut

Contacte:

Jose Antonio Jiménez

Jose Antonio Jiménez
Comisions:

 • C. Social
 • C. Governativa

Regiduries:

 • Festes
 • Turisme i Platges
 • Governació

Contacte:

Maribel Sebastiá

Maribel Sebastiá
Comisions:

 • C. Social
 • C. Infrastructures

Regiduries:

 • Medi Ambient
 • Participació
 • Benestar Social i Discapacitat

Contacte:

Guillem Alsina

Guillem Alsina
Comisions:

 • C. Economia, Educació i Esports
 • C. Infrastructures

Regiduries:

 • Agricultura
 • Serveis
 • Esports

Contacte:

Concejales que forman el grupo municipal al ayuntamiento de Vinaròs:

Jordi Romeu: Portavoz y Secretario General.

Jordi Romeu Comisiones:

 • C. Infraestructuras
 • C. Economia, Educación y Deportes

Regidurias:

 • Urbanismo
 • Educación

Contacto:

Vicent Albiol: Portavoz adjunto.

Vicent Albiol comisiones:

 • C. Economia, Educación y Deportes
 • C. Gobernativa

regidurias:

 • Recursos Humanos
 • Ocupación e Innovación
 • Hacienda

contacto:

Ana Rosa Escuïn: Portavoz suplente.

Ana Escuïn comisiones:

 • C. Social
 • C. Gobernativa

regidurias:

 • Comercio
 • Cultura
 • Juventud

contacto:

Jose Antonio Jiménez

Jose Antonio Jiménez comisiones:

 • C. Social
 • C. Gobernativa

regidurias:

 • Fiestas
 • Turismo y Playas
 • Gobernación

contacto:

Maribel Sebastiá

Maribel Sebastiá comisiones:

 • C. Social
 • C. Infrastructuras

regidurias:

 • Medio Ambiente
 • Participación
 • Bienestar Social i Discapacidad

contacto:

Guillem Alsina

Guillem Alsina comisiones:

 • C. Economia, Educación y Deportes
 • C. Infrastructuras

regidurias:

 • Agricultura
 • Servicios
 • Deportes

Contacto: