Socialistes de Vinaròs

Hi ha qui parla del passat… Fernando Juan, Regidor de Governació i Recursos Humans.

Any 2020. Serà un any difícil d’oblidar. El COVID-19 ho ha canviat tot, els hàbits dels ciutadans, el creixement/decreixement econòmic, les festes, la cultura, les vacances, el turisme; no hi ha cap aspecte de l’activitat socioeconòmica de la nostra ciutat que no s’hagi alterat, d’una manera o altra. 

I la tasca de gestió i política no ha estat tampoc immune al COVID-19. Els pressupostos d’aquest any 2020 han estat modificats quant a imports i partides de manera significativa. Tret de les inversions en obres, sigui per al Jaume I, sigui per a pal·liar els greus danys de la tempesta “Glòria” a les nostres infraestructures, tant els ingressos com les despeses han patit de variacions degudes a la pandèmia. 

A mode d’exemple: només en l’eliminació de taxes per l’ocupació de via pública de les terrasses al sector de l’hostaleria i en la venda ambulant (mercadillo del Dijous), l’Ajuntament ha deixat d’ingressar un mínim de 167.000 euros, diners que han significat un ajut important per al manteniment d’aquest sector que genera tants llocs de treball a la nostra localitat, i que han permès reduir l’impacte negatiu de les restriccions obligades per la pandèmia. Les quotes del mercat de Vinaròs a l’Ajuntament s’han reduït en 11.000 euros, amb el mateix efecte de reducció de despeses per a les parades existents i aposta decidida pel nostre mercat municipal.

En el cas d’ajuts a nivell de serveis socials d’urgència, s’ha afegit una despesa suplementària de 198.000 euros, ajuts necessaris per a les famílies que s’han vist abocades a greus crisis socioeconòmiques.

Respecte a les empreses, l’adjudicació d’obres realitzades des de l’Ajuntament han superat els 450.000 euros. S’ha aconseguint al mateix temps, en el segon trimestre d’aquest any, que l’Ajuntament hagi reduït, per primer cop en la seua història, el període mitjà de pagament de despeses als proveïdors, a menys de 14 dies, fet que ha millorat la liquiditat d’aquestes empreses proveïdores.

I també, pel que fa a seguretat i prevenció, la implantació de mesures de protecció en les instal·lacions municipals i compra de EPI’s per als treballadors/es de l’ajuntament ha significat una despesa directa de més de 126.000 euros en el que portem d’any, a més de la contractació de personal per a tasques de neteja en edificis públics com ara les escoles, personal necessari per a mantenir les actuals condicions de treball i la seguretat dels nostres fills/es en edat escolar, i dels/les mestres que els ensenyen.

Només en aquestes partides, l’import entre reducció d’ingressos i despeses directes ha significat més de 952.000 euros, quantitat gens menyspreable en el pressupost d’un Ajuntament, el de Vinaròs, que no s’ha aturat en cap moment, tot i les dificultats que hem compartit, tots plegats, i que és fàcil que es perllonguen al llarg de l’any 2021. Això és present. I encara hi ha qui parla de passat, d’obres i gestions del passat, i de medalles del passat. Potser perquè no xafa el present…

Fernando Juan

PSPV-PSOE